Algemene Voorwaarden 2020-2021

Algemene Voorwaarden Coöperatie De VAK

Coöperatie De VAK wordt in deze Algemene Voorwaarden (AV) benoemd als De VAK. De AV leggen spelregels vast tussen de docenten van De VAK en haar cursisten. Bij inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze AV. 

Cursusjaar 2020-2021
Het cursusjaar start op 1 augustus 2020 en eindigt 31 juli 2021. Tijdens de schoolvakanties (regio midden) en op nationale feestdagen wordt er in principe geen les gegeven. De docent kan besluiten dat ook tijdens vakanties lessen worden gegeven. Dat zal altijd in overleg zijn met de cursist. Een exact rooster van les-vrije dagen is te vinden op de website van De VAK. 

Cursussen en lessen
Bij cursussen staan de lesdagen en lestijden van te voren vast en zijn als zodanig te vinden op de website van De VAK. Bij lessen maakt de cursist zelf afspraken met de docent over lesdag en lestijd. Een jaar wekelijkse muziekles bestaat uit 36 gegarandeerde lessen.

Proeflessen 
Docenten van De VAK kunnen proeflessen geven. Een proefles kan worden aangevraagd via email op info@vak-delft.nl. In de mail staan de contactgegevens van degene die de proefles wil volgen. Een proefles is vrijblijvend. Gaat de aanvrager echter over tot het volgen van de cursus dan beschouwt De VAK deze proefles als startmoment, en dus als te betalen les. Het is niet mogelijk om meerdere proeflessen tegelijk aan te vragen.

Inschrijving 
Inschrijven bij De VAK gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier op de website 
www.vak-delft.nl. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De inschrijving leidt tot een overeenkomst tussen de cursist en de docent bij wie ingeschreven wordt. Indien bij de inschrijving niet specifiek wordt aangegeven wie de docent is zal De VAK een cursist indelen bij een docent. Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich alleen inschrijven als de inschrijving wordt ondertekend door een ouder, een wettelijke vertegenwoordiger of een betalingsplichtige.

Na inschrijving
Na inschrijving voor een muziekles wordt met de cursist contact opgenomen om een afspraak te maken over lesdag en tijdstip. Bij inschrijving in vakantieperiodes gebeurt dit zo spoedig mogelijk na de vakantie. Eventueel verzorgt de docent een proefles. Daarna ontvangt de cursist een les-overeenkomst.
Voor cursussen geldt een door de docent te bepalen minimum cursistenaantal. Zodra dit aantal is gehaald, ontvangt de cursist een schriftelijke bevestiging dat de betreffende activiteit doorgaat. Annulering vanwege te weinig cursisten vindt plaats uiterlijk één week voor aanvang.

Wachtlijst inschrijvingen
De cursus kan zijn volgeboekt of worden uitgesteld. Desgewenst kan de inschrijver zich aanmelden voor een wachtlijst.

Annulering inschrijving
Het annuleren van een inschrijving voor een cursus of een les is mogelijk tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan twee weken vóór aanvang van de cursus/les wordt € 50,= administratiekosten in rekening gebracht.

Tussentijds opzeggen
Bij het volgen van een cursus of lessenreeks t/m 12 lessen is geen tussentijdse opzegging mogelijk. Voor een cursus of lessenreeks met meer dan 12 lessen geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggingen dienen per e-mail te gebeuren op emailadres info@vak-delft.nl. De cursist krijgt een ontvangstbevestiging. Alleen bij opzegging door omstandigheden die niet waren te voorzien kan de cursist in overleg met de docent afwijkende afspraken maken. Opzeggingen van theater-cursussen die uitmonden in een voorstelling is niet mogelijk.

Ziekte docent
Bij ziekte van de docent zal in overleg met de docent de les op een ander tijdstip worden ingehaald. Bij langdurige ziekte probeert De VAK een vervangende docent te vinden. Als dat niet lukt, heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusgeld.

Bijzondere omstandigheden
In geval van een overmachtssituatie en/of beperkende overheidsmaatregelen, zullen de docenten van De VAK een redelijk alternatief aanbieden, waaronder online lessen en vervangende opdrachten. Indien het in specifieke gevallen niet mogelijk is een dergelijk alternatief te bieden, zullen lessen naar een later tijdstip verplaatst worden. 

Lesgeld
Bij inschrijving én plaatsing verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld over de gehele cursus. Wie tussentijds begint, is betaling-plichtig vanaf de persoonlijke startdatum. 
Het cursusgeld wordt berekend op basis van het percentage vanaf de persoonlijke startdatum. De factuur wordt betaald door De VAK te machtigen het verschuldigde cursusgeld af te laten schrijven van de rekening van de betaling-plichtige.

Betaling in termijnen
Betaling vindt plaats in termijnen of ineens aan het begin van de cursus of bij de start van de lessen middels automatische incasso. Bij lesgeld van € 150,- en hoger is het mogelijk in termijnen te betalen: het aantal maanden dat de cursus duurt bepaalt het aantal termijnen. Er zijn niet meer termijnen dan het aantal maanden van de cursusduur. Er is een maximum van 10 termijnen. De eerste termijn is op de 25e van de startmaand, als de cursus is gestart voor de 11e van die maand. Eindigt de cursus op of na de 25e van een maand dan valt de laatste betalingstermijn die 25e.

Betalingsachterstand
Bij een weigering van de automatische incasso zal een herinnering worden gestuurd. Indien na het verzenden van een betalingsherinnering het verschuldigde lesgeld uitblijft wordt persoonlijk contact opgenomen. Blijft ook dan de betaling uit, dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij gerechtelijke invordering zullen de extra kosten op de betaling-plichtige worden verhaald. Bij structurele betalingsachterstand wordt de cursist toegang ontzegd. 

BTW
Lesgelden voor cursisten van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% BTW. Bij cursisten van 21 jaar en ouder in ensembles en koren is het lesgeld inclusief 9% BTW. Lessen voor cursisten tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Peildatum voor de leeftijd van een cursist is de eerste cursus- of lesdag. Het daaraan gekoppelde BTW-tarief geldt in dat geval voor de gehele cursus.

Delftpaskorting
Bij De VAK krijgt een Delftpashouder éénmalig € 25,- korting op één cursus met een cursusprijs van € 100,- of meer. Bij inschrijving vermeldt de betaling-plichtige het pasnummer. Het doorgeven van het Delftpasnummer kan tot op de datum van de start van de les. Dat kan via een email naar info@vak-delft.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur-regeling voor cursisten tot 18 jaar
De gemeente Delft heeft een regeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Deze regeling loopt via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De regeling kent een maximale vergoeding van € 450,- per jaar. De betaling-plichtige vraagt deze vergoeding zelf aan via de school van het kind. Het is mogelijk een cursus te kiezen die meer kost dan de maximale vergoeding. De VAK zal de betaling-plichtige in dat geval factureren voor het bedrag boven de vergoeding. Meer informatie is te vinden op: https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/vergoeding-voor-sport-en-cultuur.

Afwezigheid cursist
Bij afwezigheid van de cursist bij een les bestaat er geen recht op restitutie van lesgeld. 

Klachten
De cursist heeft een overeenkomst met zijn of haar docent. De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegane overeenkomst. Bij klachten en/of vragen dient de cursist in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende docent. Komen zij er samen niet uit dan kan de cursist schriftelijk zijn klacht/vraag neerleggen bij de directeur van De VAK: klachten@vak-delft.nl. De cursist geeft aan wat de aard van de klacht is. Behandeling van de klacht is vertrouwelijk. De cursist ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht. De directeur behandelt de klacht binnen maximaal 4 weken. Lukt dat niet dan ontvangt de cursist hiervan tussentijds een schriftelijke melding. 

Vertrouwenspersoon
Indien een cursist vindt dat er sprake is van ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, kan de cursist dat melden bij de docent of directeur van De VAK. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan de cursist terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Marijke Haringsma. Zij is bereikbaar via het e-mail adres mhkiaora@ziggo.nl. Na een melding zal zij persoonlijk contact met U opnemen. Het betreft hier kwesties als discriminatie, ontoelaatbaar gedrag, ongewenste intimiteiten, fysieke of verbale agressie. De kwestie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden
De VAK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of schade aan eigendommen van de cursist. Het meenemen van eigendommen naar de gebouwen waar de VAK les geeft gebeurt geheel voor eigen risico van de cursist. Door de VAK kan aan personen die zich niet houden aan deze AV of ontoelaatbaar gedrag of overlast vertonen, de toegang tot de lesgebouwen worden ontzegd. Schade, toegebracht aan lesgebouwen, inventaris of materialen van de VAK zal op de veroorzaker worden verhaald.

Portretrecht
De VAK laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Het is mogelijk schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen dit akkoord. De VAK zal dit materiaal dan niet publiceren, voor zover er sprake is van herkenbaarheid van (het kind van) degene die bezwaar maakt. 

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze AV niet voorzien, beslist het bestuur van de VAK. 

Delft, 01-06-2020